0779.36.5555

Sau khi tốt nghiệp tại trường sẽ có thể được nhận 2 bằng Đại học 1 bằng từ Đại học Lazarski và 1 bằng từ Đại học ở nước ngoài

Sau khi tốt nghiệp tại trường sẽ có thể được nhận 2 bằng Đại học 1 bằng từ Đại học Lazarski và 1 bằng từ Đại học ở nước ngoài

Sau khi tốt nghiệp tại trường sẽ có thể được nhận 2 bằng Đại học 1 bằng từ Đại học Lazarski và 1 bằng từ Đại học ở nước ngoài

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn