0779.36.5555

du-hoc-ba-lan-nganh-hang-khong-5

Kiểm soát không lưu là một ngành cần có sự tập trung cao và có rất nhiều áp lực, đòi hỏi phải có được tính tỉ mỉ và khả năng kiểm soát và điều hành

Kiểm soát không lưu là một ngành cần có sự tập trung cao và có rất nhiều áp lực, đòi hỏi phải có được tính tỉ mỉ và khả năng kiểm soát và điều hành

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn